All Пам'ятні місця Uzhhorod

  • Dobromyl s kyy zamok Dobromyl

  Добромильський замок, Добромиль

  • Muzey kurortu Truskavets

  Музей курорту, Трускавець

  • Andropovs ke dzherelo Skhidnytsia

  Андроповське джерело, Східниця

  • Muzey Bilasa Truskavets

  Музей Біласа, Трускавець

  • Kurortnyy park Truskavets

  Курортний парк, Трускавець

  • TSerkva Sv. YUra Drohobych

  Церква Св. Юра, Дрогобич

  • TSerkva Sv. Dymytriia Vyzhnytsia

  Церква Св. Димитрія, Вижниця

  • TSerkva Ioanna Suchavs koho Vyzhenka

  Церква Іоанна Сучавського, Виженка

  • TSerkva Ioanna Suchavs koho Myhovo

  Церква Іоанна Сучавського, Мигово