All Places in Uzhhorod

  • Hora-Pozhyzhevska

  Гора Пожижевська

  • Monastyr-pechera-Nehrovo

  Монастир-печера, Негрово

  • Hora-Blyznytsi

  Гора Близниці

  • Bilyj-slon

  Обсерваторія «Білий слон»

  • Nevytskyj-zamok-Kamyanytsya

  Невицький замок, Камяниця

  • Muzej-Ivana-Franka-Kryvorivnya

  Музей Івана Франка, Криворівня

  • Hora-Homyak

  Гора Хомяк

  • hora-hymba

  Гора Гимба

  • Polonyna-Borzhava

  Полонина Боржава