All Пам'ятник природи Uzhhorod

  • Karstovyy mist

  Карстовий міст

  • Zapovidnyy-masyv-Uhol-s-ko-SHyrokoluzhans-kyy

  Заповідний масив Угольсько-Широколужанський

  • Botanichnyy-zakaznyk-CHorna-Hora

  Ботанічний заказник Чорна Гора

  • Karpats-kyy-biosfernyy-zapovidnyk

  Карпатський біосферний заповідник

  • Natsional-nyy-pryrodnyy-park-Uzhans-kyy

  Національний природний парк Ужанський

  • Svydovets-kyy-zapovidnyy-masyv

  Свидовецький заповідний масив

  • Kuziys-kyy-zapovidnyy-masyv

  Кузійський заповідний масив

  • Natsional-nyy-pryrodnyy-park-Zacharovanyy-Kray

  Національний природний парк «Зачарований Край»

  • Natsional-nyy-pryrodnyy-park-Synevyr

  Національний природний парк «Синевир»